✔ සීනි සම්බෝල බන් (ii) ලේසියෙන් ඔතන ක්‍රමය Bakery SeeniSambol bun recipe(ii) by Apé Amma

✔ සීනි සම්බෝල බන් (ii) ලේසියෙන් ඔතන ක්‍රමය Bakery SeeniSambol bun recipe(ii) by Apé Amma

Like “Apé Amma” fan page. https://www.facebook.com/ApeAmmaFans/
2 cups plain flour
1 egg
1 1/2 tbsp milk powder
1/2 tsp salt
1 tbsp butter
1/2 tsp yeast
1 tsp salt
1/4 cup lukewarm water
(2 tbsp extra water for kneading)

පාන් පිටි කෝප්ප 2 (ග්‍රෑම් 220)
බිත්තර 1 (ලොකු)
කිරි පිටි මේස හැඳි 1 1/2
ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1/2
බටර් මේස හැඳි 1

යිස්ට් තේ හැඳි 1/2
සීනි තේ හැඳි 1
මද රස්නේ වතුර කෝප්ප 1/4
(ඇනීමට තව වතුර මේස හැඳි 2ක් පමණ)

Free Tips Here
Get the latest tips first.
We respect your privacy.
Free Baking Tips
Get The Latest Tips Here.
We respect your privacy.

Baking For Kids

Advertise Here

Baking Recipes

Baking For Kids

Advertise Here